حسابداری درآمد در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

javahermarket

یکشنبه 6 اسفند 1391  11:49 ب.ظ

نوع مطلب :موفقیت  ،اقتصاد  ،

حسابداری درآمد در دانشگاه ها و دانشکده های

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

 

مراحل حسابداری درآمد در واحدهای تابعه دانشگاه

1– ارائه خدمت به بیماران و مراجعین بیمارستان ها و مراكز بهداشت و ...

١- بیماران و مراجعین در ازای ارائه خدمت نظیر درآمد ارائه خدمات درمانی سرپائی، درآمد ارائه خدمات

درمانی بستری، درآمد ارائه خدمات بهداشتی و یا سایر درآمدها، توسط واحد به ایشان، وجه نقد به صندوق

پرداخت می نمایند و یا ممکن است وجه مورد نظر را از طریق باجه های مستقر در محل به حساب بانکی

درآمدهای غیرقابل برداشت واریز نمایند در این صورت سند زیر صادرخواهد شد:

صندوق *****

بانک تمرکز وجوه درآمد اختصاصی(غیر قابل برداشت) *****

                                                                           درآمد عملیاتی ****

شرح: بابت دریافت وجوه نقد یا فیش واریزی به حساب بانک از بیماران

٢- واحد موظف است وجه دریافتی توسط صندوق دار از بیماران را به حساب بانک غیر قابل برداشت خود

واریز نماید. در این صورت سند زیر صادرخواهد شد:

بانک تمرکز وجوه درامد اختصاصی(غیر قابل برداشت ) *****

موجودی صندوق *****

شرح: بابت واریز وجه از صندوق به بانک غیر قابل برداشت

٣- اغلب قبل از ارائه خدمت به بیمار وجهی تحت عنوان ودیعه از مراجعین دریافت گردد، واحد وجه دریافتی

را به عنوان پیش دریافت درآمد شناسایی نموده و تا هنگامی که خدمتی ارائه نداده است به عنوان بدهی

خود تلقی می نماید، زیرا دریافت وجه قبل از ارائه کالا و یا خدمت انجام پذیرفته و در نتیجه در حکم

تعهدی برای موسسه است. این رویداد با ثبت زیر نشان داده خواهد شد.

موجودی صندوق *****

            پیش دریافت ارائه خدمات درمانی *****

 شرح: بابت دریافت ودیعه از بیماران

٤- در هنگام تسویه با مراجعه کنندگان، حالات مختلف زیر وجود دارد؛

الف) مبلغ خدمت مورد نظر ارائه شده بیش از ودیعه باشد. در اینصورت ثبت زیر صادر خواهد شد:

موجودی صندوق *****

پیش دریافت ارائه خدمات درمانی *****

                                        درآمد ارائه خدمات درمانی *****

شرح: بابت تسویه با بیماران از محل ودیعه قبلی

 ب) مبلغ خدمت مورد نظر ارائه شده کمتر از ودیعه باشد. در اینصورت ثبت زیر صادر خواهد شد

پیش دریافت ارائه خدمات درمانی *****

                                     موجودی صندوق *****

                                     درآمد ارائه خدمات درمانی *****

شرح: بابت تسویه با بیماران از محل ودیعه قبلی

ج) مبلغ خدمت مورد نظر ارائه شده برابر با ودیعه باشد. در اینصورت ثبت زیر صادر خواهد شد:

پیش دریافت ارائه خدمات درمانی *****

                                درآمد ارائه خدمات درمانی *****

شرح: بابت تسویه با بیماران از محل ودیعه قبلی

د) خدمت مورد نظر ارائه نشده و واحد ملزم به برگشت وجه معادل با ودیعه باشد. در اینصورت ثبت زیر

: صادر خواهد شد

پیش دریافت ارائه خدمات درمانی *****

                                 موجودی صندوق *****

شرح: بابت تسویه با بیماران از محل ودیعه قبلی

٥- همچنین واحد با توجه به قراردادهای منعقده با سازمان های بیمه گر در ازای ارائه خدمت به بیماران از

آنها نسخه دریافت می نماید، در ازای دریافت نسخ سازمان های بیمه گر طرف قرارداد موسسه از مراجعین

به تفکیک سازمان، ثبت زیر صادر خواهد شد. این ثبت به منظور کنترل جمع نسخ دریافتی از بیماران

توسط بخش های مختلف واحد با نسخی که در پایان هر ماه به سازمان های بیمه گر مربوطه ارسال می

گردد، زده می شود.

کنترل نسخ دریافتی ارسال نشده *****

                              کنترل درآمد نسخ ارسال نشده *****

شرح: بابت دریافت نسخه از بیماران

٦- واحد در پایان هر ماه اطلاعات نسخ دریافتی از بیماران را در فرم های مخصوص هر سازمان طرف قرارداد

مربوطه جمع آوری نموده و جهت دریافت وجه محاسبه شده طبق مدارک به آن سازمان ارسال می دارد.

تحویل مدارک به سازمان طرف قرارداد، زمان شناسایی درآمد مربوط به نسخ دریافتی از بیماران است که

قبلا صرفا به منظور کنترل درآمد نسخ، ثبت زده شده بود لذا همزمان با ثبت شناسایی درآمد، ثبت

کنترلی آن معکوس می شود که نشان دهنده تحویل نسخ و مدارک پزشکی مورد نظر به سازمان طرف

قرارداد است. در این هنگام ثبت زیر صادر خواهد شد.

حسابهای دریافتنی *****

کنترل درآمد نسخ ارسال نشده *****

                                    درآمد ارائه خدمات درمانی *****

                                    کنترل نسخ دریافتی ارسال نشده *****

شرح: بابت ارسال صورتحساب به سازمانهای بیمه ای طرف قرارداد

٧- به هنگام دریافت طلب از سازمان طرف قرارداد، دو حالت وجود دارد:

الف) در صورتی که وجه بطور مستقیم به حساب بانک غیر قابل برداشت واحد واریز و فیش واریزی به واحد

داده شود، ثبت زیر صادر می شود:

بانک تمرکز وجوه درآمد اختصاصی *****

                                       حسابهای دریافتنی *****

شرح: بابت دریافت مبلغ از سازمان طرف قرارداد

ب) در صورتیکه سازمان طرف قرارداد در ازای بدهی خود چک صادر نموده و تحویل واحد دهد، از زمان

تحویل چک تا زمان وصول و واریز وجه چک به حساب بانک غیر قابل برداشت ثبت های زیر در واحد صادر

خواهد شد:

ب- ١) به هنگام دریافت چک از سازمان طرف قرارداد توسط واحد

اسناد نزد صندوق *****

                 حسابهای دریافتنی *****

شرح: بابت دریافت چک از سازمان طرف قرارداد

ب- ٢)به هنگام بابت واگذاری چک به بانک جهت وصول

چک در جریان وصول *****

                    اسناد نزد صندوق *****

شرح: بابت واگذاری چک به بانک جهت وصول

ب- ٣) به هنگام وصول چک واگذار شده به بانک و واریز به حساب بانک غیر قابل برداشت واحد

بانک تمرکز وجوه درامد اختصاصی *****

                                    چک در جریان وصول *****

شرح: بابت وصول چک واگذار شده

٨- چنانچه بنا به دلایلی چک های واگذاری به بانک وصول نشود. بانک کتبا طی فرم واخواست، برگشت چک

را به واحد اعلام می دارد، در این صورت ثبت زیر صادر خواهد شد:

اسناد واخواست شده *****

                         چک در جریان وصول *****

شرح: بابت برگشت چک واگذار شده

٩- واحد پس از دریافت اصل چک واخواست شده و فرم برگشت چک، اصل مدارک را جهت وصول مبلغ آنها

از اشخاص ذیربط به واحد حقوقی دستگاه اجرایی ارسال کرده و ثبت زیر صادر می گردد.

اسناد نزد اجراء و دعاوی حقوقی *******

                                    اسناد واخواست شده *****

شرح: بابت ارسال اسناد واخواست شده به واحد حقوقی ( در صورت امکان حساب اسناد نزد اجراء و دعاوی

حقوقی را در قسمت اسناد دریافتنی اضافه نمایید که نشان دهنده اسنادی است که جهت پیگیری و وصول

به واحدحقوقی تحویل داده شده است.)

- درآمد هر واحد در اواسط و پایان هر ماه از بانک غیر قابل برداشت، به بانک خزانه تمرکز وجوه ستاد واریز

می گردد، واحد موظف است اطلاعات درآمد وصولی خود را به همراه مدارک مربوطه، به ستاد ارسال نماید

هنگام ارسال اطلاعات مربوط به واحد درآمد ستاد ثبت زیر صادر می شود.

رابط درآمد *****

            بانک تمرکز وجوه درآمد اختصاصی(غیر قابل برداشت ) *****

شرح: بابت ارسال درآمد به ستاد

- ستاد دانشگاه پس از برگشت وجه درآمد واحد از خزانه، آنرا تحت عنوان اعتبار درآمد اختصاصی به واحد

پرداخت می نماید از آنجا که ستاد درصدی از وجه برگشتی درآمد واحد را به نفع خود کسر( آیا نیاز به

استناد به مصوبه ای دارد؟) می نماید. واحد به هنگام ثبت اعتبار اختصاصی دریافتی از ستاد، برای نشان

دادن سهم ستاد از درآمد خود،از حساب درآمد ارسالی به ستاد استفاده نموده و ثبت زیر را صادر می

نماید.

بانک اعتبارات *****

                   حساب رابط بستانکار اعتبارات *****

درآمد ارسالی به ستاد *****

                   حساب رابط درآمد *****

شرح: بابت دریافت اعتبار درآمد اختصاصی پس از کسر سهم ستاد

2- ارائه خدمت به دانشجویان

واحدهای آموزشی اعم از دانشکده ها و یا معاونت های دانشگاه بر اساس مصوبات و دستورالعمل ها در قبالارائه خدمت به دانشجویان مانند درآمد شهریه، درآمد فروش غذا ویا سایر درآمدها، از طریق واریز به حساب های غیر قابل برداشت خود، وجه دریافت می دارند. در این صورت ثبت های درآمدی مانند ثبت دریافت وجه در بیمارستانها می باشد با این تفاوت که بدلیل نداشتن نسخ، به ثبت ها آن نیاز نیست.

مراحل حسابداری درآمد در ستاد دانشگاه

١- معادل اقلام برآورد درآمد عمومی موافقتنامه متبادله

حساب درآمد واحدهای دستگاه ***** ( باید اضافه شود طبق پیوست ١ بخشنامه ماده ١٢٨

(٧٩ /٠٨ / ٥٤ مورخ ٣٠ /٧٢٧٦ / قانون محاسبات عمومی کشور به شماره ٣٢٨٦٩

                                              حساب درآمد پیش بینی شده *****

٢- معادل اقلام درآمد تحقق یافته برای وصول

حساب درآمد پیش بینی شده *****

                         حساب درآمد تحقق یافته ***** ( باید اضافه شود طبق پیوست ١ بخشنامه ماده ١٢٨ قانون محاسبات عمومی کشور به شماره 54/7276/32869 مورخ 79/08/30 )٣- هنگامی که درآمد هر واحد در اواسط و پایان هر ماه از بانک غیر قابل برداشت، به بانک خزانه تمرکز وجوه

ستاد واریز می گردد، واحد اطلاعات درآمد وصولی خود را به همراه مدارک مربوطه، به ستاد ارسال می

نماید، هنگام دریافت اطلاعات مربوطه توسط واحد درآمد ستاد ثبت زیر صادر می شود.

خزانه تمرکز وجوه درآمد اختصاصی *****

                                       رابط بستانکار درآمد *****

شرح: ثبت بابت درآمد ارسالی از واحد .................... به ستاد


٤- درآمد تجمیع شده در حساب خزانه تمرکز وجوه حداکثر تا پایان هر ماه به خزانه ارسال می گردد و اعلامیه

آن توسط بانک به امور مالی ستاد تحویل می گردد. در این هنگام ثبت زیر صادر می شود.

درآمد ارسالی به خزانه *****

                        خزانه تمرکز وجوه درآمد اختصاصی *****

شرح: ثبت بابت ارسال درآمد از بانک تمرکز وجوه به خزانه

٥- بر اساس ماده ٧ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه درآمد وصولی دستگاه به خزانه ارسال می گردد و

خزانه عینا آنرا به صورت کمک دریافتی از دولت به موسسه عودت می دهد، در این هنگام ثبت زیر صادر

می شود:

بانک اعتبارات *****

              کمک های دریافتی از دولت *****

شرح: دریافت وجه درآمد بصورت اعتبار اختصاصی از خزانه توسط دانشگاه


٦- ستاد دانشگاه، کمک دریافتی از دولت را با توجه به میزان درآمد گزارش شده هر واحد پس از کسر درصدی

از درآمد واحد (بین ٥ تا ١٠ درصد) به واحد مذکور اعتبار می دهد، از آنجا که ستاد درصدی از درآمد واحد

را به نفع خود کسرمی نماید. برای نشان دادن سهم ستاد از درآمد واحد، از حساب درآمد وصولی از واحد

استفاده نموده و ثبت زیر را صادر می نماید.

حساب رابط بدهکار اعتبارات *****

حساب رابط بستانکار درآمد *****

                                بانک اعتبارات *****

                                درآمد وصولی از واحد تابعه *****

شرح: ثبت بابت ارسال وجه دریافت شده اختصاصی به واحد غیرمستقل


نوشته شده توسط: موسی نایینی | آخرین ویرایش:- | نظرات ()

سیستم افزایش آمار هوشمند تک باکس

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات